Persondata

Information om, hvordan Merkur behandler dine data

Som kunde i Merkur Andelskasse har du i henhold til reglerne om beskyttelse af persondata krav på information om, hvordan vi behandler kundeoplysninger. Her på siden finder du en gennemgang af vores procedurer samt dine rettigheder.

Hvad er kundeoplysninger?

Kundeoplysninger er de oplysninger, som vi beder om i henhold til generel lovgivning og vores interne politikker, således at vi kan rådgive og servicere dig. Oplysninger kan være fortrolige oplysninger eller personfølsomme oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan tage stilling til sagen.

Når der etableres et kundeforhold, skal Merkur have dokumentation for dit navn, adresse og cpr. nr. ved fremsendelse af eksempelvis pas eller anden billedlegitimation samt information med din adresse. Har du adresse i udlandet, skal vi derudover have oplysninger om dit hjemland (officielle bopælsland) samt dit skattenummer.

Har du givet andre adgang til din konto, som medkontohaver eller som fuldmægtig, skal vi have tilsvarende oplysninger vedrørende denne eller de personer. Tilsvarende gælder, hvis der i din virksomhed er personer, der kan tegne virksomheden (tegningsberettigede).

Derudover skal vi have information om formålet med din anmodning om engagement hos Merkur, ligesom vi skal kende til omfanget. Overfører du i forbindelse med etableringen eller senere større beløb, beder vi om dokumentation for midlernes fremskaffelse, ligesom vi løbende undersøger transaktionsmønstre og usædvanlige transaktioner til og fra dine konti.

Vores forpligtelse til undersøgelse af din identitet og dine transaktionsmønstre er baseret på internationale regler og gælder for alle kunder.

Hvordan behandler vi dine oplysninger?

Den indsamlede information behandles til brug for de ydelser, som du har efterspurgt hos Merkur, herunder udbud af finansielle tjenesteydelser, den rådgivning der følger disse ydelser, kundepleje, kreditoropfølgning samt administration. Derudover bidrager oplysningerne til de lovpligtige indberetninger, som Merkur foretager og statistikker til internt og eksternt brug.

De oplysninger, som du sender til os eller giver telefonisk, gemmes og kan suppleres af yderligere oplysninger fra eksempelvis ejendoms- og personregistre i offentligt regi samt andre offentligt tilgængelige registre, eksempelvis CVR-registret.

Ved betalingsformidling indhenter Merkur oplysninger fra andre virksomheder og pengeinstitutter.

Ved kreditvurderinger, der er obligatoriske i Merkur, indhenter Merkur oplysninger fra andre pengeinstitutter, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, kreditoplysningsbureauer samt andre registre, herunder internationale registre og almindelige offentligt tilgængelige registre.

Hvordan bruger Merkur oplysningerne?

Merkur bruger oplysningerne til at behandle dit engagement hos os. Hvis du ikke ønsker at fremsende oplysningerne, kan det begrænse de tilbud, som du vil modtage fra Merkur.

Dine oplysninger, eksempelvis Cpr. nr. bruges derudover til indberetninger til offentlige myndigheder i forbindelse med eksempelvis renteindtægter- og udgifter, tinglysning af lån, etc.

Videregives mine oplysninger?

Merkur er underlagt tavshedspligt og kan derfor kun, i det omfang det er nødvendigt for udarbejdelse af tilbud til dig, videresende oplysninger.

Merkur stiller derfor ved visse tilbud krav om, at du underskriver en samtykkeerklæring, der muliggør, at Merkur kan videresende oplysninger, når Merkur anvender samarbejdspartnere, altså selskaber, der sammen med Merkur leverer det endelige tilbud. Det kan eksempelvis være realkreditlån, der tilbydes via samarbejdspartnere.

I tilfælde af misligholdelse af dit engagement hos Merkur, kan vi sende oplysninger til kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Videregivelse til samarbejdspartnere sker alene, hvor det er nødvendigt til sikring af dig som kunde og Merkurs engagement.

Hvidvask og finansiering af terrorisme

For så vidt angår de oplysninger, som Merkur indhenter i forbindelse med forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, behandles disse på særlig vis og søges ud af Merkurs systemer på grundlag af en vurdering af kunden og omstændighederne.

Merkur opbevarer oplysninger og informationer, der er indhentet som led i disse undersøgelser, sammen med dine øvrige oplysninger hos Merkur. Skulle det være nødvendigt at foretage indberetning som led i Merkurs forpligtelser, anses denne information dog som fortrolig og er ikke tilgængelig for dig som kunde.

Opbevaring af information modtaget fra dig

Merkur opbevarer din information i henhold til de lovgivningsmæssige krav, som Merkur som pengeinstitut er underlagt. Det betyder, at visse dele af dine informationer skal gemmes i mindst 5 år efter ophør af dit engagement hos os i henhold til hvidvasklovgivningen og i visse tilfælde længere, såfremt Merkur på et tidspunkt kan blive bedt om at fremlægge denne information for en domstol.

Efter denne periode vil alle oplysninger, der er registreret hos Merkur, blive slettet ved automatisk sletning via BEC, den datacentral, som Merkur har lavet aftale med.

Nedenfor kan du hente oplysninger om ,hvordan du får indsigt i de oplysninger, som vi har liggende på dig som kunde, ligesom du også kan få overført dine data via vores regler for dataportabilitet. Din ret til at blive slettet er ligeledes beskrevet.

Spørgsmål til persondata

Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi opbevarer og behandler dine oplysninger, er du som altid velkommen til at kontakte din rådgiver eller din afdeling i Merkur.

Merkur Andelskasses website bruger helt almindelige cookies til at måle trafik og gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du kan læse mere om brugen af cookies og vilkår for brug af hjemmesiden her