40 års jubilæum

Værdierne er Merkurs fundament

I Merkur har vi interesseret os for bæredygtighed længe før, det kom på mode. Vi har et helt klart billede af, hvad det er for et samfund, vi ønsker at arbejde hen imod, og sådan har det været helt fra den spæde begyndelse. Her får du historien om, hvor inspirationen kom fra, hvordan værdierne blev formuleret, og hvordan de stadig lever i dag.

Merkur ser en bæredygtig verden i et bredt perspektiv, hvor der værnes om livet på jorden. Illustration: Kolekto
Af Ann Hybertz Frandsen
Illustrationer: Kollekto

Er Merkur en grøn bank, der først og fremmest går op i klima og miljø? Eller en social bank, der hjælper samfundets svageste? Hvad er det egentlig for en særlig profil, andelskassen har, og hvad indebærer de værdier, den er grundlagt på og stadig arbejder ud fra i dag? Svaret er, at der ikke er tale om én enkelt mærkesag for Merkur.

Værdiernes tre ben

Merkur arbejder for at skabe en bedre verden, og det arbejde handler både om planeten, det menneskelige og det kulturelle. Merkurs værdigrundlag er således centreret om tre ben. I praksis er disse ben oversat til tre udlånsområder, hvor Merkur inden for hvert område finansierer konkrete aktiviteter og på den måde gør en positiv forskel:

1. Det sociale område

Alle skal have mulighed for at leve et godt og værdigt liv. Udlånet understøtter ligeværdighed blandt mennesker. Andelskassen låner ud til sociale tilbud til mennesker med særlige behov, eksempelvis opholdssteder og væresteder samt til socialøkonomiske virksomheder.

2. Uddannelse og kulturliv

Uddannelse og et mangfoldigt kulturliv er vigtigt for vores samfund, fordi det stimulerer kreativitet og innovation og giver mulighed for personlig udvikling og udfoldelse. Derfor yder andelskassen bl.a. lån til uddannelsesinstitutioner for børn og voksne samt kulturelle institutioner, der giver mennesker mulighed for at udfolde deres kreative evner, eller som stimulerer andre menneskers kreativitet og innovationslyst.

3. Klima og miljø

Forbruget af ressourcer bør ske med respekt og omtanke for vores klode. Andelskassen finansierer derfor eksempelvis bæredygtig fødevareproduktion, miljøvenlig transport, vedvarende energiproduktion, bæredygtige tekstiler, andre miljøvenlige produktionsvirksomheder, samt handel med bæredygtige produkter.

Disse tre ben blev defineret allerede i begyndelsen, men danner den dag i dag stadig rammen for Merkurs værdier, om end de er blevet omformuleret og tilpasset nutiden ad flere omgange – senest i 2021, hvor Merkurs nuværende ambition blev formuleret.

Værdierne lever i hverdagen

Da Merkurs administrerende direktør, Charlotte Skovgaard, kom til andelskassen i 2019 tog hun rundt i organisationen for at lære andelskassen og medarbejderne godt at kende. Her blev det tydeligt, at værdierne fyldte meget, men at der også var behov for modernisering.

Charlotte Skovgaard forklarer:

”Det stod hurtigt klart for mig, at Merkurs unikke værdier var vigtige for alle medarbejderne. Men der var mange forskellige versioner af fortællingen om, hvem Merkur er, og hvad vi står for. Samtidig var der et behov for at få værdierne ud at leve i hverdagen på hvert enkelt skrivebord.”

På den baggrund blev Merkurs værdier samlet i en ny ambition for verden og en mission med et mere moderne sprogbrug men med afsæt i det værdigrundlag, som Merkur har arbejdet efter i nu 40 år.

”Vores værdier er stadig det fundament, Merkur står på, og ambitionen er vores ledestjerne i forhold de beslutninger, vi træffer i hverdagen, når vi siger ja eller nej til at finansiere en kunde men også, når vi laver nye produkttilbud til kunderne. På den måde kommer værdierne endnu mere ud at leve, og de giver os mulighed for at agere i samspil med omverdenen,” understreger Charlotte Skovgaard.

Selvom Merkurs værdigrundlag grundlæggende er det samme i dag, som det var for 40 år siden, arbejder andelskassen hele tiden med at skubbe til udviklingen i samfundet, og Merkur udvikler sig også i samspil med omverdenen. For eksempel er der kommet langt mere fokus på og viden om den klimakrise, verden befinder sig i, og Merkur har derfor også gennem årene arbejdet mere og mere med at understøtte klimaløsninger.

Inspiration fra østrigsk filosof

Det er langt fra noget tilfælde, at det lige er tre områder, Merkur arbejder med og låner penge ud til. Vi skal helt tilbage til tiden efter første verdenskrig, hvor den østrigske filosof Rudolf Steiner udformede sine sociale idéer om, hvordan vi indretter et samfund. Rudolf Steiner var i denne periode aktiv talsmand for samfundsreformer, der kunne skabe en ny orden efter krigens kaos og samtidig give samfundets forskellige sektorer de bedste forudsætninger for at udvikle sig til gavn for samfundet som helhed. Steiners idéer gav inspiration til den gruppe af mennesker, der stiftede Merkur, for de blev motiveret af det samfundsbillede, han tegnede op. Ifølge Steiner findes der i samfundet tre områder eller sfærer: den demokratiske, den kulturelle og erhvervslivets sfære. Hvert område fungerer optimalt på hver deres måde, men bindes sammen, da vi som individer er aktive i alle tre sfærer.

”Det kan måske sammenlignes med en trebenet taburet. Alle tre ben er nødvendige for samfundet, ellers bliver der ubalance. De er lige vigtige. Det går heller ikke at slå de tre ben sammen til to eller ét,” forklarer Lars Pehrson, Merkurs tidligere direktør og medstifter af andelskassen.

De tre områder satte rammen, da Lars Pehrson og stiftergruppen definerede, hvad deres fælles penge skulle bruges til at finansiere og sætte i gang tilbage i Hjørring i 1980’erne. I dag varierer udlånet til de tre områder i størrelse, for det afhænger af, hvor der er det største behov og den største efterspørgsel i samfundet.

Merkurs værdier er blevet mainstream – og så dog

I dag har de fleste virksomheder fået øjnene op for, at verden står i en klimakrise, og der er behov for handling. Derfor er det mere eller mindre blevet mainstream at bekymre sig om klodens ve og vel. Det gælder også i finanssektoren.

Men ifølge Charlotte Skovgaard skiller Merkur sig stadig ud:

”Jeg ser Merkur som et fyrtårn, som altid har vist vejen. Det gør vi stadig. Og noget af det unikke ved Merkur er, at vi driver en sund og økonomisk bæredygtig forretning, samtidig med at vi gør gavn for verden. Vi er ikke noget filantropisk projekt men et professionelt pengeinstitut. Men vi driver vores forretning med et klart billede af, hvad det er for en verden, vi ønsker.”

Mange virksomheders vision handler udelukkende om virksomhedens eget virke. Det særlige ved Merkurs ambition er, at den rækker ud over andelskassen, og den rummer hele det samfund, vi alle er en del af.

”Nu taler alle om bæredygtighed, men vi har gjort det i 40 år. Og det giver sådan en fantastisk substans i det, vi taler om, og det, vi tilbyder kunderne, fordi det netop er hele vores forretningsmodel. Vi lever det, fordi bæredygtighed og social ansvarlighed simpelthen er inkorporeret i alt, hvad vi gør. Det er en del af vores historie og en del af vores fremtid, fordi det kort sagt er vores identitet,” afslutter Charlotte Skovgaard.

Merkurs ambition

Merkur ser verden som en sammenhængende helhed, hvor alle har mulighed for at leve et godt og værdigt liv. Den enkelte skal i videst muligt omfang frit kunne beslutte, hvor personen vil bruge sine evner og dermed tage medansvar for andre mennesker og for den verden, vi er en del af.

Vi ser således en bæredygtig verden i et bredt perspektiv, hvor der værnes om livet på jorden. Et godt og værdigt liv for mennesker handler om helt basale fysiske rammer, at blive behandlet med respekt, og om at få muligheden for at udfolde sig og få inspiration gennem kultur og uddannelse. Men det forudsætter en klode i balance, hvor forbruget af ressourcer sker med omtanke og respekt for hele økosystemet. Derfor er Merkur Andelskasses ambition at bidrage til:

♥ En verden med værdighed, respekt og omsorg for hvert enkelt menneske.

♥ En verden hvor uddannelse og et mangfoldigt kulturliv frigjort fra særinteresser driver dannelse, kreativitet og innovation og giver mulighed for personlig udvikling og udfoldelse.

♥ En verden med en mangfoldig og modstandsdygtig natur, hvor klimaet er i balance.

Du kan se Merkurs ambition og læse mere om, hvordan Merkur bruger sin forretning til at fremmebæredygtighed og social ansvarlighed  i dokumentet Hvordan Merkur giver penge værdi