Interview

Merkur er blandt de mest bæredygtige i verden

I oktober 2020 var det en realitet. Merkur Andelskasse fik sin certificering som B Corp og blev hermed optaget i det mest anerkendte samfundsansvarlige fællesskab af virksomheder globalt set. Forretningsmodellen er katalysatoren i B Corp. For Merkur har det altid været sådan, men nu er der også dokumentation for det. Siden starten har andelskassen brugt sin kerneforretning til at fremme en bæredygtig udvikling, hvilket aldrig har været vigtigere end nu.

Foto: Magnus Arrevad
Af Lene Outzen Foghsgaard

 

”Det handler ikke om at være bedst i verden, men om at være bedst for ver­den.” Vi tager den lige igen. ”Det hand­ler ikke om at være bedst i verden, men om at være bedst for verden.”

Ordene beskriver målsætningen for den verdensomspændende B Corp be­vægelse, der blev stiftet tilbage i 2007, i USA. En målsætning, der på mange måder synes så milevidt fra den gængse opskrift på succes i erhvervslivet og så alligevel ikke. Virkeligheden er under forandring. Der tales om en ny normal, hvor det kendte hverdagsliv er i færd med at omstille sig. En omstilling, der er afgørende for at skabe en bæredygtig klode. Silja Nyboe Andersen er pro­dukt- og forretningsudviklingsansvarlig i Merkur og sammen med kollega Mik­kel Palsby har hun stået i spidsen for den B Corp certificering i Merkur An­delskasse, der blev en realitet i oktober 2020. Hun fortæller om behovet for en forandret verden:

”Der er ikke noget, der er vigtigere! Så kontant kan det siges. Verden skal bruge de mange, lange måneder, pan­demien har varet til at tage ved lære. Vi har forenet os, og samtidig har vi aldrig været mere splittede. Det er som om alt dét, der ikke fungerer, er boblet op til overfladen og har vist os, hvor mange udfordringer der er i verden, og hvor meget den har brug for hjælp.”

Ingen kan længere være i tvivl om, at klimaet er i massiv krise, understreger hun. Men også at måden vi lever vores liv på, har store konsekvenser. Det er især blevet tydeligere i det forløbne år.

”Verdens udfordringer er bestemt ikke blevet mindre, men menneskehe­den har vist, at vi kan handle i fælles­skab. Den kendsgerning står stærkt til­bage, og netop derfor er B Corp bevæ­gelsen så afgørende. Det har aldrig væ­ret vigtigere, at vi rykker i flok.”

B Corp certificeringen er en milepæl for Merkur. Den er en eftertragtet blå­stempling inden for bæredygtighed og en anerkendelse af, at andelskassen sammen med mere end 3.700 andre virksomheder hører til blandt de mest bæredygtige i verden. På alle niveauer handler Merkur både socialt, sam­fundsmæssigt, økonomisk og bæredyg­tigt ansvarligt. Processen med at komme i mål har været det hele værd, men det har også kostet tid og kræfter. Alt er blevet endevendt, forklarer Silja Nyboe Andersen:

”Mikkel og jeg har arbejdet intenst med processen godt hjulpet af kolleger i hele organisationen. Vi har løftet tæp­pet og fundet alt frem, der har kunnet dokumentere vores bæredygtige ad­færd. Vi kom i mål efter tre måneder, og fra B Corp ved vi, at det har været en usædvanlig hurtig proces. Det handler uden tvivl om, at bæredygtighed lige fra starten har været forankret i Merkur, så det var ikke svært at dokumentere.”

Omtanke for verden

B Corp bevægelsen er sat i verden for at gøre verden til et bedre sted. Succes handler i lige så høj grad om at have omtanke for det omkringliggende sam­fund som at have plus på bundlinjen. Silja Nyboe Andersen håber, at Merkur kan være med til at inspirere.

”Vi har i en årrække været en del af netværket GABV, Global Alliance For Banking of Values, der består af mere end 60 værdibaserede banker på alle kontinenter. En af vores tætte samar­bejdspartnere, banken Triodos i Hol­land, har været B Corp certificeret i flere år. De har vist vejen og forhåbent­lig kan vi gøre det samme for vores samarbejdsrelationer. Vi er ikke størst i Merkur, men vi går forrest, og vi vil me­get gerne bidrage til at flere kommer med i fællesskabet.”

Friluftsbrandet Patagonia, stjernekok­ken Jamie Oliver, kosmetikmærket The Body Shop og den danske madspildsbe­kæmper Too Good To Go ér allerede med i bevægelsen sammen med tusind­vis af andre og nu også Merkur, der har opnået den højeste score blandt B Corp kolleger i Norden. Andelskassen fik i alt 115,4 point. Silja Nyboe Andersen siger om tallene:

”De fleste virksomheder har ét om­råde, hvor de skiller sig særligt ud. Vi har fået fortalt, at det unikke ved Mer­kurs score er, hvor ligeligt pointene for­deler sig på tværs af organisationen. Undervejs har vi fået øjnene op for vo­res forbedringspotentiale.”

Ånden i B Corp familien er, at man samarbejder med hinanden og benytter de forskellige kompetencer og ydelser, der findes i fællesskabet. Er der fx en lo­kal B Corp virksomhed med de varer på hylden, der er behov for, ville det være naturligt at bruge den som leverandør, forklarer hun og peger på, at Merkur med sine tre lokationer i Danmark i for­vejen tilstræber at finde lokale bære­dygtige samarbejdspartnere.

Milliarder af grønne kroner

Som det eneste pengeinstitut i Dan­mark er Merkur nu B Corp certificeret, men hvad betyder det for den øvrige fi­nansielle sektor, og hvorfor er netop den sektor væsentlig for den grønne omstilling? Nille Skalts, direktør i den danske afdeling af B Corp, er ikke i tvivl.

”Vi har længe drømt om at få certifi­ceret en bank, fordi det er helt afgø­rende at have bankerne med i den grønne omstilling. Det er dem, der skal finansiere og investere i fremskridtet.”

Silja Nyboe Andersen kan ikke være mere enig. Det kræver svimlende mange og grønne milliarder at komme i mål.

B Corp for alle

Merkur Andelskasse er vant til at sam­arbejde bredt med virksomheder fra vidt forskellige brancher, og det hand­ler om, at ikke kun én branche skal redde verden. Der skal løftes over hele linjen, forklarer den produkt- og forret­ningsudviklingsansvarlige og fastslår, at der fremover vil blive stillet stadig større krav til virksomheder om rappor­tering, så det synliggøres, hvilke sam­fundstiltag de hver især tager.

”B Corp bevægelsen stiller et online værktøj, B Impact Assessment (BIA) gratis til rådighed. Værktøjet kan be­nyttes til at tage temperaturen på bære­dygtigheden af en virksomheds forret­ningsmodel. Hvor er det muligt at opti­mere og naturligvis også, hvor har man allerede godt fat? BIA skaber en vigtig gennemsigtighed.”

For teamet bag er det vigtigt, at B Corp certificeringen også skaber stolt­hed både blandt medarbejdere og kun­der. Silja Nyboe Andersen understreger, at det unikke ved den globale certifice­ring er, at den ikke kun dækker geo­grafi, men også alle brancher og tilføjer:

”At også den juridiske del er på plads, gør det hele endnu mere troværdigt. Der er krav om, at man juridisk forplig­ter sig til at bæredygtighed er en del af virksomhedens forretningsmodel.”

Ja til fællesskabet

Selvom svaret allerede skinner mellem linjerne, får hun det alligevel; spørgs­målet om, hvorvidt Merkur vil anbefale andre, ikke mindst andelskassens er­hvervskunder, at overveje en certifice­ring.

”Ja, det er bestemt en opfordring her­fra! Jeg oplever, hvor værdifuld proces­sen er i arbejdet med bæredygtighed og hvad fællesskabet gør, den synergi, der opstår, hvor vi kan guide og støtte hin­anden.”

Silja Nyboe Andersen pointerer, at det er nødvendigt også at sige højt, at det jo kræver ressourcer at blive certifi­ceret. Helt konkret skal samtlige af virksomhedens processer beskrives og dokumenteres fra A-Z. Lige fra beskri­velser af forretningsmodel og ledelses­politik, diversiteten i medarbejdersta­ben og barselsregler til dokumentation af strømforbrug, frugtordninger og håndtering af affald.

”Min bedste anbefaling er, at proces­sen skal være forankret i ledelsen. Det er vigtigt, fordi det kræver mandat at krybe helt ind i alle hjørner af organisa­tionen. Men allerførst, start med at te­ste B Corp’s online-værktøj. Det er en rigtig god begyndelse og kan hjælpe med at tage pulsen på den bæredygtige adfærd her og nu - og også skubbe yder­ligere på.”

Det er nonprofit organisationen B Lab, der står bag selve certificeringen, og hvert tredje år skal man som virk­somhed certificeres. Silja Nyboe An­dersen forklarer:

”Som B Corp forpligter man sig til hele tiden at blive bedre til at gøre godt i verden. Hos Merkur har vi sat os som mål, at vi skal have optimeret vores point med 10% i 2023.”

Produkter med holdning

For den produkt- og forretningsudvik­lingsansvarlige er det en hjertesag, at andelskassen løbende tilbyder nye bæ­redygtige produkter, der viser, at Mer­kur handler konkret på sine værdier. Hun nævner det nye impact lån; at jo mere klimavenlig, jo billigere bliver lå­net, der kan føre kundens plan ud i li­vet. Eller det faktum, at andelskassen ikke længere tilbyder lån til nye fossil­biler, men gerne til fx elbiler og cykler.

”Vi skal blive endnu bedre til at låne penge ud på en måde, hvor der er et ty­deligt indbygget incitament i forret­ningsmodellen. Det skal kunne betale sig at gøre en klodevenlig forskel.”

Samtidig har hun en vision om, at det bliver synligt for den enkelte medarbej­der, hvor mange ton CO2, der er sparet i samarbejde med kunderne.

Da Merkur i efteråret udsendte sin pressemeddelelse om B Corp, udtalte di­rektør Charlotte Skovgaard, at Merkur nu forpligter sig til hele tiden at være et skridt foran. Hvad betyder det, når Silja Nyboe Andersen ser ind i fremtiden?

”Vi gør alt for, at kundernes penge kan gøre mest mulig gavn. Der er lån, vi ikke tilbyder, og vi har samtidig fået endnu flere meningsfulde, bæredygtige produk­ter i spil. Vi har øget vores lokale engage­ment og også fået endnu flere kunder med ombord, der er rodfæstet i lokale fællesskaber. Vi handler ud fra, hvad vi siger, ligesom da vi for nylig afslog en le­verandør, fordi de ikke havde ordnede ar­bejdsforhold i form af en overenskomst.

B Corp er en holistisk certificering, hvilket gør den unik og meget menne­skelig. Flere ord behøves ikke, da Silja Nyboe Andersen til sidst opsummerer, og da hun bliver spurgt, hvordan hun havde det, efter at mailen tikkede ind med endelig besked om certificeringen, siger hun:

”Mailen blev direkte efterfulgt af et opkald fra Mikkel. Stemningen var præ­get af en følelse af lettelse samt stolt­hed, både over at være kommet i mål og over Merkur.”

B Corps værdier er universelle 
Niels Bonefeld, direktør i Baisikeli:

Baisikeli er en socialøkonomisk virk­somhed fra 2007. Lige siden starten har det været svært for os at finde ligesin­dede med samme holistiske tilgang til forretning. Da B Corp kom til Danmark, og direktøren Nille Skalts ringede, var jeg i den grad på. Jeg kendte til B Corp i forvejen og havde også tidligere sat mig ind i bevægelsen. Vi har opnået 105 point og har i de sidste to år forbedret os på en række områder. Der er fx gode point at hente, hvis virksomheden har delt ejerskab - en tanke, der tiltaler os meget, og derfor satser vi også på i de kommende år at tilbyde medarbej­derandele på vores værksteder.

B Corps værdier er universelle. De fungerer lige så stærkt i Sydafrika, Australien og USA som i Europa og Japan, og lige nu er vi mere end 3.000 virksomheder til at sætte det gode ek­sempel for andre små og mellemstore virksomheder. Bevægelsen er gennem­skuelig og ærlig. Vi er helt almindelige mennesker fra helt almindelige virk­somheder. De store mastodonter er endnu ikke med ombord. De kan ikke leve op til kravene, men forhåbentlig i fremtiden.

Verdenssamfundet er klar! Bare se på den disruption af vores demokratiske systemer, hvor folk er gået på gaderne for at kræve en bedre verden. I Dan­mark er der er stort potentiale for B Corp, for det er naturligt for mange virksomheder at tænke samfundsan­svarligt. For mig giver det slet ingen mening at tænke forretning uden også at have omtanke for samfundet.

Baisikeli er cykelværksteder i Afrika og Dan­mark med udsatte borgere fra lokalområdet som ansatte, bl.a. hjemløse, tidligere misbru­gere og minoritetsgrupper, der sikres et me­ningsfuldt arbejdsliv og et netværk. Baisikeli’s kerneforretning er at reparere og sælge nye og brugte cykler. Hvert år sendes mindst 1.600 cykler til Østafrika, hvor de sælges til mar­kedspriser. Baisikeli betyder cykel på Swahili.

♥ Baisikeli er kunde i Merkur

En ny forretningslogik
Tania Ellis, direktør i TANIA ELLIS – The Social Business Company

Da jeg startede virksomhed for 17 år si­den og talte om samfundsansvar og bæ­redygtighed som en del af forretningen, spurgte mine kunder: Hvorfor? I dag spørger de: Hvordan? For mig at se ud­gør B Corp virksomhederne et agilt og handlekraftigt økosystem, der afspejler den større udvikling over de sidste tyve år. Stadig flere virksomheder begynder at forstå, at der findes en ny forretnings­logik, hvor forretning og samfundsan­svar hænger uløseligt sammen. Som B Corp sender du et klart signal til dine kunder om, at du er en professionel virksomhed, der er formålsdreven og systematisk arbejder på en agenda om at gøre godt for verden. Samtidig er cer­tificeringen vigtig i forhold til alliance-og samarbejdspartnere. Man leder først inden for familien, hvis man søger ydel­ser og kompetencer. B Corp virksomheder har samme mindset og værdigrundlag. Det betyder enormt meget for graden af tillid.

B Corp har helt konkret hjulpet os på to planer. Dels har vi fået overblik over den impact, vi skaber med vores kerne­forretning; det samfundsgavnlige aspekt i forhold til produkter og ydelser, og samtidig er vi blevet skarpere på vores interne set up. Det handler fx om, hvor meget CO2 vi udleder på kontoret, og hvilken profil vores leverandører har. Da bevægelsen opfordrede sine medlemmer til at være en del af den internationale Net Zero Pledge, var vi 500 virksomhe­der, der sagde ja til at blive CO2-neutrale inden 2030. For mig giver det ekstra me­ning, når vi er mange. Og der kommer hele tiden nye til.

TANIA ELLIS – The Social Business Company inspirerer og hjælper virksomheder med at skabe værdi for både samfund og bundlinje med sine fire kerneydelser: Strategiske er­hvervsforedrag, rådgivning & forretningsud­vikling online, netværk for fagfolk samt ud­dannelse og træning.

Tania Ellis er kunde i Merkur

 

Artiklen har været bragt i Pengevirke 1 2021.