Ny direktion

I Merkur har ambitionerne fået vokseværk

Merkur Andelskasse har betydelige visioner for fremtiden, og med en ny direktion er også ambitionerne skudt i vejret. Udover målsætningen om at tilbyde endnu flere finansielle produkter, der afspejler de bæredygtige og samfundsansvarlige værdier, vil Merkur være endnu mere for endnu flere. Charlotte Skovgaard og Alex Andersen løfter her sløret for planerne for fremtidens bæredygtige og socialt ansvarlige andelskasse.

Alex Andersen og Charlotte Skovgaard
Af Lene Outzen Foghsgaard

 

”Hvis vi for alvor skal styrke den grønne og samfundsansvarlige dagsor­den, skal vi have flere kunder med om­bord, der støtter vores vision. Derfor skal Merkur være endnu mere for endnu flere, det vil sige, vi skal byde endnu flere velkomne, samtidig med at vi får en endnu tættere kontakt til vores eksisterende kunder. Jeg glæder mig i den grad til udfordringen.”

Ordene er Charlotte Skovgaards, administrerende direktør i Merkur Andelskasse. Siden september 2020 har hun sammen med kredit- og økonomidirektør Alex Andersen stået i spidsen for den daglige ledelse.

Charlotte Skovgaard er faldet hurtigt til i sin nye rolle og fortæller:

”Jeg har oprindelig min erfaring fra den mere traditionelle del af den finan­sielle verden, og jeg kan se, hvor stor en forskel den finansielle sektor kan gøre i forhold til de globale udfordringer, vi står overfor i forhold til bl.a. klimakrisen og den grønne omstilling. Det er derfor, jeg er her - for at gøre en forskel gennem den branche, jeg kender så godt.”

Hun stopper op og lægger vægt på or­dene.

”Merkur har en unik position og et værdigrundlag, som er bygget op over mange år og med høj grad af troværdig­hed. Det værdigrundlag skal vi have ud at leve, så vores kunder og andelsha­vere oplever, at de via vores produkter og services kan være med til at gøre en forskel.”

Charlotte Skovgaard vender tilbage til visionen om at være endnu mere for endnu flere. Udover at den rummer et indgroet ønske om vækst, der garante­rer nye bæredygtige tiltag, udtrykker den også en strategi om at gøre mere for den enkelte kunde.

”Vi skal være i stand til at tilbyde endnu flere produkter til vores kunder, der kan gøre hverdagen mere bæredyg­tig. Så vi i fællesskab gør en forskel.”

Også Alex Andersen, kredit- og øko­nomidirektør og siden 2018 en del af di­rektionen i Merkur, mener at behovet for grønne produkter kun vil øges frem­over.

”Potentialet i Merkurs forretnings­model har altid været enormt, og det sætter vi mere fokus på nu end nogen­sinde før. Der er ekstremt mange mulig­heder i vente for os, og vi skal holde fast i vores tilgang og aldrig gå på kompro­mis. Værdigrundlaget går forud for for­retning – men de to ting skal helst føl­ges ad.

Værdierne skal ud at leve

Da Charlotte Skovgaard i slutningen af 2019 startede i Merkur, tog hun som det første en tur rundt i andelskassen for at tale med kolleger og få deres in­put. Her var der især ét spørgsmål, der gik igen.

”Alle ved godt, at bæredygtighed er en del af Merkurs DNA, men kollegaerne savnede hjælp til at se, hvordan Mer­kurs tanker og visioner skulle omsættes fra tanke til handling – og ikke mindst blive konkret for den enkelte kunde. For mig er svaret klart. Værdigrundlaget skal skinne igennem i alt, hvad vi gør, hver gang en medarbejder og en kunde er i dialog. Det er blandt andet min opgave at sikre det.”

Alex Andersen tager tråden op og poin­terer vigtigheden af, at kunderne ved, hvad Merkur rent faktisk kan tilbyde både private kunder og erhvervskunder.

”Vi må erkende, at vi i de seneste år ikke har brugt mange kræfter på at få viden om Merkur ud at leve i offentlig­heden. Her er vi nødt til at lægge os i selen. Den merværdi, som vi kan til­byde i Merkur, skal være kendt af endnu flere.”

Han fortæller, at der har været en stor tilstrømning af kunder i 2020. Det er et privilegium og en tillidserklæring, men samtidig skal medarbejderne kunne følge med, og det er direktionens an­svar at sørge for det.

”For Charlotte og mig er kodeordet kundefokus - og dét i endnu større om­fang end tidligere. Vi skal hele tiden sikre de gode kundeoplevelser med en øget opmærksomhed omkring hele rej­sen gennem vores organisation. Mer­kurs kunder skal mødes i øjenhøjde med kompetent rådgivning og over­skud.”

Charlotte Skovgaard bekræfter, at det er vigtigt, at Merkur også på de indre linjer er klar til at modtage mange nye kunder og give alle både bestående og nye kunder en hurtig og kompetent rådgivning. Det kræver, at processer, systemer og arbejdsgange er tidssva­rende, og at der bliver sat strøm til så mange manuelle processer som muligt, så tiden bliver brugt på den direkte kundekontakt.

”2020 var – på trods af corona – et så­kaldt investeringsår. Det vil sige, at vi har brugt mange ressourcer på at for­bedre Merkur og på at effektivisere den måde, vi arbejder på. Det vil vores kun­der og andelshavere forhåbentlig kunne mærke.”

Udover de mange optimerings- og ef­fektiviseringsprojekter, som blev gen­nemført i 2020, blev Merkur B Corp cer­tificeret i efteråret. Når Charlotte Skov­gaard fremhæver netop det arbejde, er det fordi certificeringen på mange må­der er en milepæl for Merkur. B Corp er i dag det mest anerkendte internatio­nale kvalitetsstempel inden for bære­dygtighed og social ansvarlighed blandt virksomheder. Læs meget mere om B Corp på de efterfølgende sider her i Pengevirke.

Elbiler og klimavenlige lån

Merkur Andelskasse vil fortsat gå aller­forrest i den grønne omstilling og ar­bejde for en bedre verden. Og fremover endda mere end før. I den nye direktion har man ambitioner om, at værdierne i stigende grad skal afspejles i udbuddet af finansielle produkter. Charlotte Skovgaard forklarer:

”Merkur har ikke blot et enkelt eller to grønne produkter på hylderne. Bære­dygtighed og social ansvarlighed er en del af vores DNA og hele måden at tænke alle processer på. Vores kunder efterspørger i stigende grad rådgivning og inspiration, når det gælder bæredyg­tighed. Det skal vi kunne give dem ba­seret på vores mangeårige erfaring på området.”

Den administrerende direktør vender tilbage til værdigrundlaget. At det bør fremgå så tydeligt, at både private og erhvervskunder genkender det. På er­hvervssiden handler det fx om, at Mer­kur udelukkende byder bæredygtige og socialt ansvarlige virksomheder vel­kommen, og ved enhver henvendelse foretager en nøje vurdering af, hvordan virksomheden påvirker samfundet. I forhold til private kunder nævner Char­lotte Skovgaard Merkurs billån som ek­sempel. Siden efteråret 2020 har det ikke længere været muligt at låne penge til nye fossilbiler. Og senest har Merkur også indført et stop for finan­siering af køb af boliger med oliefyr, med mindre oliefyret udskiftes med en varmepumpe.

Netop den fossilfri dagsorden har høj prioritet i Merkur. Ved udelukkende at finansiere fossilfri projekter og aktivite­ter, kan Merkur være med til at sætte skub i mere grøn udvikling, understre­ger Alex Andersen. Det gælder fx på transportområdet.

”Det gælder både lån til elbiler, men også når vi taler udbygningen af infra­strukturen, så vi får ladere over hele Danmark til både privatbilismen og elbiler i erhvervslivet. I Merkur har vi besluttet at bidrage væsentligt til etableringen af ladestandere i samar­bejde med virksomheden Spiiri, der tilbyder ladeløsninger, og det er bare første skridt.”

Charlotte Skovgaard giver endnu et eksempel på et lån i Merkur, der viser vejen og tilmed gør det økonomisk for­delagtigt at træffe et mere bæredygtigt valg.

”På boligområdet kommer der også løbende nye produkter til. Vi har netop lanceret et lån til udskiftning af oliefyr til varmepumpe, hvor renten afhænger af, hvor meget CO2 forbedringen sparer klimaet for. De klimavenlige produkter er vores måde at understøtte en bære­dygtig udvikling, og vi oplever i høj grad, at kunderne efterspørger dem.”

Merkur Andelskasse tilbyder lån i alle størrelser, så længe formålet stemmer overens med værdigrundlaget og samti­dig er økonomisk forsvarligt. Vilkårene for at optage lån er attraktive lige nu på grund af en meget lav rente, forklarer kredit- og økonomidirektøren.

”Som bank lever vi bl.a. af det, vi tje­ner på at låne penge ud. Så hvis kun­derne ikke låner penge, så har vi ikke råd til at påvirke samfundet i en grøn­nere retning. Så enkelt er det. Derfor lå­ner Merkur rigtigt gerne endnu flere penge ud, både nu og i fremtiden.”

Bæredygtig finansiering

Stadig flere danske virksomheder tæn­ker forretning og samfundsansvar sam­men, og det er godt nyt. For jo flere, der omstiller, jo bedre er det for samfundet generelt, fastslår Alex Andersen. Han er ikke i tvivl om, at den grønne omstilling er blevet et konkurrenceparameter.

”Mange virksomheder fokuserer på at blive mere bæredygtige i produktionen og i distributionsleddet, hvilket giver god mening. Men finansieringen kan også være grøn, og det vil Merkur bi­drage til. Vi vil rigtig gerne skubbe på en ændring i virksomhedernes mind­set, når det kommer til finansiering.”

Merkur har en målsætning om kun at samarbejde med kunder, brancher og formål, der passer ind i andelskassens værdigrundlag. Alex Andersen siger uddybende:

”Vores fornemste opgave er at sikre, at alt hvad Merkur involveres i er bæredyg­tigt, også økonomisk. Ud fra en risikobe­tragtning analyserer vi kundens øko­nomi, og sammen ser vi på de mulighe­der, der så er. Når det går godt for vores kunder, så går det også godt for Merkur.”

Meget at være stolte af

Hvis Merkur skal lykkes med ambitio­nen om at være endnu mere for endnu flere og at få værdier som samfundsan­svar og bæredygtighed ud at arbejde, så skal fremtidens andelskasse også have de rigtige produkter på hylderne. De produkter og services, kunderne bliver tilbudt, skal alle afspejle værdierne og støtte op om kundernes ønsker om en bæredygtig hverdag. Merkurs forret­ning skal styrkes, både ved at blive en endnu bedre bank for de eksisterende kunder og andelshavere, men også ved at lukke nye kunder ind.

Men hvilken opgave ser direktionen som den vigtigste i den kommende tid? Alex Andersen lægger ud.

”Fremtiden står klar, og vi har en om­stilling af samfundet, som vi ikke kom­mer udenom. Merkurs væsentligste op­gave er at bruge vores bankforretning og vores produkter til at skubbe på den udvikling. Vi skal være et fyrtårn i den finansielle sektor, når det gælder bære­dygtighed og social ansvarlighed. Det er essensen af Charlottes og mine ambi­tioner for Merkur.”

Administrerende direktør Charlotte Skovgaard vælger i sit svar at favne summen af det hele.

”For mig er det vigtigst at sige højt, hvor meget vi som kunder og medarbej­dere har at være stolte af sammen. Vi indgår i et unikt og stærkt fællesskab, hvor målet er at styrke og støtte op om den bæredygtige dagsorden til gavn for den klode, vi sammen deler.”

 

Artiklen har været bragt i Pengevirke 1 2021.