Projekter

CO2-Sparekonto finansierer vedvarende energi i udviklingslande

Merkur Andelskasse har gennem vores særlige CO2-Sparekonto doneret over 6 mio. kr. til vedvarende energi i udviklingslande. Herunder kan du læse mere om nogle af projekterne, der bl.a. har sikret soldrevne vandpumper til bønder, der er ramt af tørke, og solkomfurer til flygtninge, der mangler brændsel.

Solcelledrevne vandpumper hjælper tørkeramte bønder

Området øst for Victoriasøen i Kenya er kraftigt påvirket af klimaforandringerne. Tørken gør, at arbejdsbyrden med at hente vand vokser, og denne arbejdsopgave er ofte tildelt kvinder og piger. Det er et hårdt og opslidende arbejde. Når der vand nok, kan der til gengæld dyrkes mange værdifulde og næringsrige afgrøder, som der også er god afsætning på. Men vandet er blevet en flaskehals.

Derfor har Merkur støttet et projekt, der finansierer soldrevne vandpumper til grupper af kvindelige småbønder og gartnere. Vandpumperne kan pumpe vand op fra en nærliggende sø eller å, som så bruges til kunstvanding af grøntsager og frugter. Derved kan kvinderne opnå langt større succes med at gro deres afgrøder, samtidig med at de undgår det slidsomme og tidskrævende arbejde med at hente vand.

Projektet er en del af et større program som miljøorganisationen VedvarendeEnergi har kørt siden 2016 med det formål at styrke udsatte lokalsamfund, som er påvirket af klimaforandringerne i det østlige Kenya.

Merkur har i 2022 donereret 100.000 kr. til projektet via CO2-Sparekontoen.

Solkomfurer til flygtninge i Uganda

I det nordlige Uganda ligger den store flygtningebosættelse Bidi-Bidi, hvor der menes at være ca. 280.000 flygtninge primært fra Sydsudan. Den store tilstrømning af flygtninge har skabt et problem med afskovning, fordi der mangler brændsel i området. Lige nu betyder efterspørgslen på brændsel, at flygtninge begynder at sælge ud af deres madrationer.

For at komme problemet til livs har et dansk firma i samarbejde med Caritas Danmark udviklet et projekt, som stiller solkomfurer til rådighed. Et solkomfur har mange fordele:

Det er et solcelledrevet el-apparat med batteri, der kan varme en gryde op og samtidig bruges til at oplade små apparater, telefoner og lamper. Denne service kan indehaveren af komfuret sælge videre og derved skabe en mindre indtægt, som bruges til at betale af på komfuret. Komfuret er udstyret med en lampe, og det kan bl.a. understøtte børn i at læse lektier om aftenen. Og endelig er komfuret også med til at mindske de negative effekter ved at bruge åben ild.

Projektets partnere er Seniorer uden Grænser Danmark og de to ugandiske organisationer CIDI og SUG. Merkur har i 2022 donereret 100.000 kr. til projektet via CO2-Sparekontoen.

Genplantning af skov i Uganda

Uganda har fantastiske skove med en kæmpe biodiversitet – men arealet skrumper hastigt. En voksende befolknings behov har gjort et stort indhug i skovarealet, og der er ikke gjort nok for at genplante. For at redde de sidste arealer med bevaringsværdig skov, er det vigtigt at der plantes brugsskov til at dække behovet for tømmer, brændsel, beskyttelse af jorden fra erosion – og naturligvis for at lagre CO2.

Merkurs mangeårige partner i Uganda – miljø- og energiorganisationen JEEP Folkecenter – har fået 25 ha afskovet jord af staten til genplantning af skov. Der plantes en række arter, som på sigt vil kunne levere tømmer, brændsel, frugt og nødder. Det bliver netop brugsskov, men kan som sådan forhåbentlig bidrage til at bevare de tilbageværende lommer af værdifuld oprindelig skov. I projektet indgår træning og inddragelse af de lokale beboere, som lærer at passe på skoven mod til gengæld at få lov at høste af dens overskud senere.

Læs om JEEP på www.jeepfolkecenter.org

Komfurer redder liv i Bhutan

Madlavning over åben ild giver sodpartikler. Det slår årligt flere ihjel end AIDS, tuberkulose og malaria tilsammen. Åben ild som primær energikilde har desuden mange andre ulemper som f.eks. skovrydning. Løsningen er ikke udelukkende at opfinde et smart husholdningskomfur, for de allerfattigste har ofte ikke råd til et komfur eller til at købe de briketter, som giver den bedste brændselsudnyttelse.

Dette har organisationen Dazin fundet en løsning på: De låner komfuret ud til landsbyernes familier mod et ganske beskedent vedligeholdelsesbidrag. Den egentlige ”leje” er, at familierne fortsætter med at samle brænde – dog kun halvt så meget som før. Dette afleveres til forarbejdning hos Dazin, hvor det laves til briketter. Familien bytter brænde til briketter til at dække deres brændselsbehov, men fordi ovnen er så effektiv, får Dazin briketter til overs.

I de større byer sælger Dazin komfuret og briketter – en løsning, der sparer byboerne halvdelen af deres brændselsudgift.

Dazin omfordeler dermed fra by til land, giver lønnet arbejde til lokale folk ved briketpressen, sikrer bedre helbred særligt for kvinder og børn, mindsker sliddet ved brændeindsamlingen og giver tid til indtægtsskabende aktivitet. Samtidig har projektet en karakter, der vil gøre det økonomisk selvbærende, sådan at det med en vis størrelse kan vokse uden yderligere donationer.

Merkur har i 2015 doneret 100.000 kr. til projektet via CO2-Sparekontoen. Det svarer til 200 nye komfurer.

Læs mere om projektet på www.dazin.org

Solceller på skoler hjælper børn og voksne med at læse

Merkur har bidraget til at sætte solceller op på skoler i Burkina Faso, Uganda, Indien m.fl. Det er især små anlæg, som oplyser et par klasseværelser, kontor og lærerværelse, kan lade mobiltelefoner og lamper op og giver sikringslys om natten. Det sidste er væsentligt, fordi der skal passes på anlæggene, og fordi lærerne ofte bor på skolen.

Lyset og strømmen har virkelig stor virkning: Børnene kan læse lektier om aftenen, og får beviseligt bedre resultater. Forældrene kan derfor se en mening med at lade dem fortsætte skolegangen, som koster penge til uniformer, materialer osv. Flere klarer adgangskravene til secondary school og uddanner sig yderligere. Lærerne kan bedre forberede sig, og natlys og mobilopladningsmulighed gør, at afsidesliggende skoler kan holde på lærerkræfterne.

Forældrene er så glade for strømmen, at de selv betaler til vagter, vedligehold osv. I Burkina Faso er 79% af de voksne analfabeter, og når skolerne får lys, giver det mulighed for at tilbyde voksenundervisning om aftenen – noget, der er stor interesse for.

Biocenter i Kenya

Merkur har støttet opførelsen af et Biocenter i Kibera, Kenya. Biocenteret opføres i tilknytning til St. Christine’s Primary School. Biocenteret rummer toiletter og badefaciliteter, men også lokaler, som kan bruges til så forskellige formål som forsamlingshus, internetcafé og energicenter. Affaldet fra toiletterne anvendes i en biogasreaktor under bygningen, som danner gas til skolens køkken.

Det er ideen, at skolen kan bruge indtægterne fra blandt andet lokaleudlejningen til at forbedre forholdene på skolen og til indkøb af skolematerialer. Og så kan biogassen også spare skolen for udgifter til brænde. Der går omkring 350 skolebørn på St. Christine’s Primary School, og det er først og fremmest dem, der får glæde af biotoiletterne. Men også de knap 600 beboere i de ca. 120 boliger, der ligger i umiddelbar nærhed af skolen, kan benytte bygningens faciliteter mod et beskedent gebyr, der går til fælles projekter i området.

Det er miljøorganisationen VedvarendeEnergi, der står for projektet i samarbejde med den kenyanske NGO Umande Trust. Lokale beboere lagde et stort frivilligt arbejde i opførelsen. Merkur har via CO2-Sparekontoen støttet projektet i 2013.

Hvad er en CO2-Sparekonto?

En opsparingskonto, men med den forskel, at Merkur donerer et beløb til vedvarende energiprojekter, der er relativt til det beløb, der står på kontoen. Jo mere der står på opsparingen, jo højere et beløb donerer Merkur.

CO2-Sparekontoen kan ikke nyoprettes.