Investering

Her er din ordbog til bæredygtig investering

ESG, impact og SFDR – bliver du også af og til forvirret over alle de begreber og forkortelser, der flyver gennem luften, når man taler om investering med fokus på bæredygtighed? Vi har samlet de vigtigste begreber i denne lille ordbog.

Investeringsordbog

Mangler du et ord i ordbogen, som du gerne vil vide mere om, så skriv til investering@merkur.dk

Aktivt ejerskab er når en administrator eller kapitalforvalter går i dialog med de virksomheder, som de investerer i. Gennem dialog påvirker de virksomhederne til hele tiden at forbedre sig, det kunne for eksempel være i forhold til at anvende bæredygtige materialer, nedbringe vandforbruget eller reducere CO2 udledningen. Både Triodos og SDG Invest anvender aktivt ejerskab for at øge impacten af deres investeringer.

Ansvarlige investeringer en betegnelse for fonde, der har kriterier for de selskaber, som de investerer i.. Groft sagt kan man sige, at ansvarlige investeringer forsøger at undgå at gøre skade, men har som udgangspunkt ikke en ambition om at skabe forandringer. Ansvarlige investeringer handler ofte mest om etiske spørgsmål og screening for at udelukke eksempelvis porno, tobak, våben og gambling fra investeringsporteføljen.

EU lancerede i 2021 en ny mærkningsordning – SFDR eller disclosureforordningen – som forpligter investeringsudbydere til offentliggøre, hvor bæredygtigt et investeringsprodukt er. Artikel 9 er den mest bæredygtige kategori og indeholder investeringsfonde, som har bæredygtighed som en integreret målsætning i investeringsstrategien. Disse investeringsfonde arbejder for at skabe positive forandringer for miljøet og samfundet. Kategorien betegnes som mørkegrøn. Alle investeringsmuligheder i Merkurs rådgivningsunivers er klassificeret som mørkegrønne.

Læs mere om disclosureforordningen og artikel 9

B Corp er en certificeringsordning for virksomheder, der ikke bare er gode for miljøet, men gode for medarbejderne, gode for samfundet og har en god selskabsledelse. B Corps forpligter sig juridisk til at bruge kerneforretningen til at skabe positive forandringer med. Mange mener endda, at B Corp repræsenterer fremtidens værktøj til at vurdere hvilke virksomheder, der er værd at investere i. Du finder flere B Corps i Triodos porteføljer og Merkur er selv certificeret B Corp.

Læs mere om B Corp

Best-in-Class er en udvælgelsesmetode, hvor investeringer screenes efter de bedste ESG-ratings. Som den engelske betegnelse antyder, udvælges de bedste virksomheder inden for en given sektor (class). Her skal man væres særligt opmærksom på, hvilke sektorer der investeres i, fordi man som værdibaseret investor kan risikere at investere i noget, der reelt ikke er bæredygtigt. Du kan eksempelvis risikere at investere i den fossile brændstofsektor, hvor investeringsforvalteren har udvalgt de olieselskaber, der klarer sig bedst på ESG-faktorer. Men det betyder jo ikke, at olieselskaberne kan karakteriseres som bæredygtige. Netop derfor bygger Triodos flere screeningslag ovenpå Best-in-Class-metoden.

Disclosureforordningen er et EU regulativ, der forpligter investeringsfonde og kapitalforvaltere til at offentliggøre, hvor bæredygtige deres produkter er. Se mere under SFDR.

Læs mere om disclosureforordningen

ESG står for Environment, Social and Governance – eller på dansk: miljø, sociale forhold og god selskabsledelse. Disse tre parametre anvendes til at kunne måle på samt vurdere, hvor ansvarlig og bæredygtig en virksomhed er. Den første vurderer virksomhedens miljømæssige mål for blandt andet energiforbrug og genanvendelse af materialer. Det sociale aspekt, som er analysens anden del, undersøger virksomhedens forhold til menneske- og arbejdsrettigheder, mens den sidste del ser på, om virksomheden handler etisk i sin ledelse og forretning. ESG-analysen er den mest almindelige analysemetode inden for værdibaserede investeringer. Det er vigtigt at bemærke, at der endnu ikke er indført revisionspligt på de data, som virksomhederne indberetter. Bl.a. derfor screener Triodos yderligere for at sikre, at de virksomheder, der investeres i, reelt arbejder værdibaseret og socialt ansvarligt.

GABV står for Global Alliance for Banking on Values. GABV er et uafhængigt netværk med en fælles mission om at bruge finansiering til at understøtte en bæredygtig økonomisk, social og miljømæssig udvikling. GABV blev stiftet i 2009 af blandt andre Merkur Andelskasse og Triodos Bank. I dag er det et voksende globalt netværk bestående af banker, andelskasser og mikrofinansierings institutter, som alle har et fælles mål om at gøre banksektoren mere transparent og skabe mere opmærksomhed omkring bæredygtighedsorienterede forretningsmodeller i den finansielle sektor.

Læs mere om GABV

GIIN står for Global Impact Investing Network og er et netværk af professionelle investeringseksperter fra hele verden, der er dedikeret til at ændre den måde, verden ser på investering og sætte fokus på investeringer som drivkraft for positive social og miljømæssige forandringer.

Impact er den påvirkning, som en investering har på verden. Alle investeringer påvirker noget eller nogen, for ingen investering er neutral, men når man taler om impact investering, er det typisk fordi, formålet er at gøre en positiv forskel for mennesker, natur, klima eller andet. Impact-investeringer har altså fokus på at skabe forandring i samfundet samtidig med, at de skal generere et økonomisk afkast.

Impact First er den ypperste kategori indenfor værdibaserede investeringer. Der er ikke bare tale om almindelige værdibaserede aktier eller obligationer. Du går skridtet videre og investerer direkte i projekter eller virksomheder, hvor du tilfører ”nye” penge, som kan gøre en reel forskel. Fordi du tilfører nye penge, bliver den impact, som din investering skaber endnu større end ved almindelige værdibaserede investeringstyper. Merkur tilbyder tre forskellige impact først produkter: Triodos Microfinance Fund, Triodos Energy Transition Europe Fund og Merkur Andele.

Når investeringsfonde skal udvælge, hvilke virksomheder, de vil investere i, findes der forskellige metoder til at screene virksomhederne på. Screening er en filtreringsproces, der anvendes til at vælge virksomheder til eller fra på baggrund af sociale og/eller miljømæssige kriterier. Det mest almindelige er en negativ screening, hvor man sorterer visse brancher og virksomhedstyper fra, fordi de ikke lever op til de minimumskriterier, man har sat op. Det kan eksempelvis være tobaks- eller våbenindustrien, som ikke overholder grundlæggende regler og normer.

PCAF står for Partnership for Carbon Accounting Financials og er et globalt partnerskab mellem finansielle institutioner, der arbejder sammen om en standard for rapportering af CO2-aftrykket af de finansierede aktiviteter – eksempelvis CO2-aftrykket på et lån eller en investering. Merkur er en del af PCAF og kunne som en del af årsrapporten 2020 for første gang præsentere et kulstofregnskab på vores erhvervsportefølje.

Når investeringsfonde skal udvælge, hvilke virksomheder, de vil investere i, findes der forskellige metoder til at screene virksomhederne på. Screening er en filtreringsproces, der anvendes til at vælge virksomheder til eller fra på baggrund af sociale og/eller miljømæssige kriterier. Positiv screening er at gå skridtet videre fra negativ screening. Her arbejder man med aktivt at vælge virksomheder til, fordi de udmærker sig inden for nogle positive kriterier. Denne proces kalder man derfor positiv screening. Det arbejder vores samarbejdspartner Triodos aktivt med, idet de tilvælger virksomheder, der er førende og leder udviklingen inden for deres område eksempelvis i forhold til miljø eller sociale forhold.

Science-Based Targets kan oversættes til videnskabsbaserede mål. Science-Based targets er et initiativ opstået i samarbejde mellem en række NGO’er og FN’s Global Impact, da mange virksomheder har haft store ambitioner om at reducere CO2-aftrykket, men konkrete handlinger har desværre haltet bagefter. Formålet med Science-Based Targets er at hjælpe virksomheder med at finde ud af, hvor meget de skal skære i deres udledninger for at hindre de værste konsekvenser af klimaforandringerne. På baggrund af den nyeste klimavidenskab, skal virksomhederne sætte sig langtidsmål for reduktion af CO2-udledningen i overensstemmelse med Paris-aftalens mål om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 ° C. Science-Based Targets indgår i flere og flere screeninger, når investorer og kapitalforvaltere skal vurdere, om en virksomhed er bæredygtig eller ej. Triodos har længe arbejdet med Science-Based Targets i deres screening og aktive ejerskab.

SDG står for Sustainable Development Goals, som er FN’s 17 Verdensmål for alle 193 medlemslande i FN. Verdensmålene arbejder for en bæredygtig udvikling og forpligter medlemslandene til blandt andet at afskaffe sult og fattigdom, fremme fred og ligestilling samt styrke internationale partnerskaber. Verdensmålene har ikke direkte fokus på investering, men nogle steder er man begyndt at tage verdensmålene til sig som et investeringsværktøj i forbindelse med bæredygtighed og socialt ansvar. Det er nok mest udtalt hos Merkurs partner SDG Invest. De investerer nemlig udelukkende i virksomheder, der arbejder for at opfylde verdensmålene. Merkurs investeringsunivers understøtter alle FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling.

SFDR står for Sustainable Finance Disclosure Regulation og er et EU regulativ, som også betegnes disclosureforordningen. Disclosureforordningen er en form for anti-greenwashing mærkningsordning, som forpligter alle investeringsprodukter og -fonde til at klassificere deres produkter i tre kategorier alt efter deres tilgang til bæredygtighed. Det giver dig som værdibaseret investor sikkerhed for, hvor bæredygtigt et givent værdipapir er og giver dig mulighed for at sammenligne graden af bæredygtighed på forskellige investeringsprodukter.

Læs mere om SFDR

Svanemærket er Nordens officielle miljømærke, som gør det enkelt at vælge blandt de miljømæssigt bedste produkter og serviceydelser. I forhold til investeringsprodukter giver Svanemærket dig garanti for, at din investering er miljøvenlig. For at kunne opnå et Svanemærke skal investeringsfonden opfylde 25 bæredygtighedskriterier.

Du kan læse mere om kriterierne og Svanemærket her

UNPRI står for United Nations Principles for Responsible Investments (principper for ansvarlige investeringer). UNPRI er et FN-støttet internationalt netværk af investorer, der arbejder sammen om at implementere seks principper, der skal fremme ansvarlige og bæredygtige investeringer.

Tal med Merkur om investering

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om, hvordan du kan investere gennem Merkur, så er du velkommen til at kontakte os.