Impact og bæredygtighed

For Triodos handler bæredygtig investering om at løse verdens største problemer

Triodos er Merkurs største partner på investeringsområdet, men hvad er egentlig deres særlige tilgang til bæredygtig investering? Mange års erfaring, et holistisk perspektiv og en vilje til at investere i løsninger på verdens helt store udfordringer er nogle af svarene.

Foto: © Bert Rietberg voor J.P. van Eesteren

Af Liva Johanne Ehler Molin

Det ligner hverken en typisk bank eller en klassisk kontorbygning. Triodos Banks nye hovedkvarter i Zeist, Hol­land, blev indviet i 2019 og er bygget ud fra cirkulære principper med den omgi­vende natur som inspiration. Hoved­kvarteret, som er arbejdsplads for om­kring 600 mennesker, er præget af or­ganiske former, og bortset fra en beton­kælder, er hele konstruktionen lavet af træ. Alt er bygget med fokus på et mini­malt CO2-fodspor, og det er verdens første kontorbygning, der kan skilles fuldstændigt ad og genbruges i nye sammenhænge.

Det bæredygtige byggeri er et godt eksempel på, hvordan Triodos Bank ar­bejder. Ligesom Merkur driver de bank ud fra en værdibaseret tilgang med fo­kus på både social og miljømæssig bæ­redygtighed. Vi kalder dem vores ”sø­sterbank”, og sammen med Merkur var de blandt de ti banker, der stiftede Glo­bal Alliance for Banking on Values i 2009 – et globalt netværk, som siden er vokset og tæller mere end 60 bæredyg­tige pengeinstitutter i hele verden. Men Triodos er en hel del større end Merkur, og det er blot én af grundende til, at de er en rigtig god samarbejdspartner. Ikke mindst på investeringsområdet, hvor de har mange års erfaring med im­pact og bæredygtighed.

Triodos er en hollandsk bank, men de er aktive i seks forskellige europæiske lande og har over 700.000 kunder. In­vesteringsdelen bliver varetaget af Trio­dos Investment Management, som i over 25 år har specialiseret sig i investe­ringer, der både giver fornuftige finan­sielle afkast og samtidig sætter et posi­tivt socialt og miljømæssigt aftryk i ver­den.

Som kunde i Merkur kan du investere i seks forskellige Triodos-fonde. Bl.a. fire fonde, der blev Svanemærket i 2018 som de første på det danske marked. Men hvordan er deres tilgang til inve­stering ellers særligt bæredygtig? Og hvad gør de anderledes end andre?

Går skridtet videre

Hos Triodos Investment Management er bæredygtig investering ikke et enkelt nicheprodukt til de kunder, der er sær­ligt interesserede. Det bæredygtige fo­kus gennemsyrer hele deres måde at tænke og arbejde på og alle deres inve­steringer. Samtidig går de et skridt læn­gere end mange andre.

En af de mest almindelige måder at måle og definere bæredygtig investe­ring på er den såkaldte ESG-score. ESG står for "Environment, Social and Governance", og det betyder, at para­metre som miljø, socialt ansvar og sel­skabsledelse kommer med i betragt­ning – foruden det økonomiske afkast. En anden almindelig metode er at eks­kludere særligt uetiske virksomheder eller brancher, eller at gå efter ”de bed­ste i klassen” inden for en bestemt sek­tor.

For Triodos Investment Management er disse metoder ikke nok. I stedet taler de om impact-investeringer, som gør en direkte positiv forskel i verden. Proble­met med mange af de gængse måder at se bæredygtig investering på er, ifølge Triodos Investment Management, at man fokuserer for meget på ikke at gøre skade og for lidt på aktivt at gøre en po­sitiv forskel gennem sine investeringer.

”Det er ikke nok at investere i virk­somheder, der er de ’bedste i klassen’ inden for deres sektor, eller som tilhø­rer de mindst forurenende. For at opnå en virkelig bæredygtig fremtid må vi in­vestere i de virksomheder, der aktivt bi­drager til en sund planet og et bæredyg­tigt samfund,” lyder det eksempelvis fra Triodos Investment Management i en af deres rapporter.

Invester i bæredygtig omstilling

Derfor fokuserer de både på at eksklu­dere de dårlige virksomheder såsom olieselskaber, tobaksvirksomheder, vå­benindustri o.lign., hvor de har en af de mest omfattende politikker inden for minimumsstandarter. Men de arbejder i lige så høj grad på at inkludere de gode virksomheder, hvis arbejde bidra­ger aktivt til omstillingen til et bære­dygtigt samfund. Virksomhederne bli­ver bedømt ud fra syv temaer for bære­dygtig omstilling, og de skal bidrage til mindst ét af temaerne for at komme i betragtning.

Triodos har udviklet temaerne på baggrund af en omfattende analyse af de vigtigste globale trends og udfordrin­ger, såsom global opvarmning, stigende befolkningstal, tab af biodiversitet, ulig­hed, fødevaremangel osv. Ud fra disse udfordringer har de defineret syv te­maer for omstilling, som de mener kan bidrage til løsninger. Temaerne er: Bæ­redygtige fødevarer og landbrug, vedva­rende ressourcer, cirkulær økonomi, bæredygtig transport og infrastruktur, bæredygtig innovation, sunde og velstå­ende mennesker og social inklusion.

Temaerne udgør et holistisk blik på bæredygtig udvikling. Det vil sige, at Triodos også ser på, hvordan temaerne spiller sammen. En løsning på et pro­blem som fødevaremangel kan eksem­pelvis godt afhjælpe sult, men samtidig skade biodiversitet, og derfor mener de, at det er vigtigt at se på helheden. Te­maerne kan minde om FN’s 17 ver­densmål for bæredygtig udvikling, men hvor verdensmålene er et politisk værk­tøj, er temaerne designet med fokus på, hvor man kan påvirke udviklingen gen­nem investering.

At hjælpe klimaet gennem investering

Temaerne er altså tæt forbudne, og de påvirker hinanden. Alligevel er der ikke nogen tvivl om, at klimaforandringerne på mange måder er den altoverskyggende udfordring, som verden står over for i dag, mener Triodos. De er uløseligt forbundet med andre store udfor­dringer som fattigdom, sundhed og sik­kerhed, og det betyder også, at man ved at mindske de negative effekter af klima­forandringerne på samme tid bidrager til mange andre temaer og verdensmål.

”Jeg ser efterhånden energi og klima som det altoverskyggende tema, og kli­maforandringerne som det emne, der berører flest af verdens nuværende pro­blemer. Al social og økonomisk udvik­ling vil være forgæves, hvis vi ikke - el­ler ikke i tilstrækkelig grad – adresserer den ene væsentlige udfordring. Men samtidig vil vi ikke være i stand til at løse klimaproblemerne, hvis vi ikke adresserer sociale og økonomiske pro­blemer.”

Sådan lyder det fra Itske Lulof, en af Triodos Investment Managements di­rektører. Derfor har Triodos et stort fo­kus på klima og energi, og flere af deres fonde finansierer ny vedvarende energi. Men de er også begyndt at fokusere på nye dele af energisektoren for at skabe endnu større impact. F.eks. energieffek­tivisering og udbredelsen af vedva­rende energi til flere dele af verden. Derudover spiller mange af de andre te­maer også ind på klimaet, f.eks. når man investerer i virksomheder, der ar­bejder med bæredygtige fødevarer eller cirkulær økonomi.

Engagement og gennemsigtighed er kerneværdier

For at gøre den størst mulige forskel som investorer er Triodos Investment Management opsøgende og engagerede i de virksomheder, de investerer i. Det aktive ejerskab er en af hjørnestenene i deres strategi, fordi de på den måde kan påvirke virksomhederne i en endnu mere bæredygtig retning. der er tale om virksomheder, som i forvejen tager deres sociale og bæredygtige ansvar seriøst, og derfor er de ofte interesserede i den feedback og de anbefalinger, Triodos kommer med.

I mange tilfælde har dialogen ført til nye initiativer og handlinger, som da Triodos første gang engagerede sig med Yamaha*, der fremstiller musikin­strumenter. Det var ikke al deres træ til instrumentbyggeriet, der var certi­ficeret bæredygtigt, hvilket er en af Triodos’ minimumskriterier. Men ef­ter en række møder fik de diskuteret brugen af træ og de problematikker, der knytter sig til afskovning, og det førte til, at Yamaha indførte en ny po­litik om brug af bæredygtige ressour­cer, herunder også træ til deres instru­menter.

Foruden det aktive engagement er en af de vigtigste værdier i Triodos’ in­vesteringsunivers gennemsigtighed. Alle investeringsporteføljerne er of­fentligt tilgængelige, og Triodos In­vestment Management udgiver hvert år såkaldte impact-rapporter, hvor de dykker ned i, hvilken forskel dine in­vesteringer gør.

Disse informationer kan du også finde på Merkurs hjemmeside under de enkelte fonde. Det er nemlig vigtigt for os såvel som for Triodos, at du som in­vestor selv kan tage stilling til, om dine investeringer nu også stemmer overens med dine personlige værdier. I sidste ende er det jo dig, der bestemmer, hvad pengene skal arbejde for.

*Triodos har i oktober 2022 besluttet at sælge sine aktier i Yamaha.


FAKTA
Hvad investerer Triodos i? Se et par eksempler her: 
Smurfit Kappa

Producerer og leverer papirbaserede emballageløsninger med fokus på bæredygtighed og genanvendelse. Omstillingstema: Cirkulær økonomi

Valeo

Designer innovative løsninger til smart mobilitet, bl.a teknologi til elektrificering af biler. Omstillingstema: Bæredygtig transport og infrastruktur

Cree, Inc

Producerer LED-belysning og arbejder med at udbrede nye lysprodukter og -teknologi. Omstillingstema: Bæredygtig innovation

Kontakt Merkur

Har du spørgsmål, eller vil du gerne høre mere om Triodos og investering, er du altid velkommen til at kontakte os. Vores rådgivere står klar til at hjælpe dig.


Læs mere om investering