24 - 4 - 2020

Finanstilsynets redegørelse efter ordinær inspektion i Merkur Andelskasse

Merkur havde i december 2019 ordinær inspektion fra Finanstilsynet. Du kan finde deres redegørelse nederst på siden.

Den ordinære inspektion tog afsæt i en risikovurdering, med størst vægt på områderne med den største risiko. Vi havde en konstruktiv dialog med Finanstilsynet under inspektionen og opfatter også redegørelsen som konstruktiv.

Finanstilsynet anser andelskassens forretningsmodel for mere kompleks end sammenlignelige institutter. Det skyldes blandt andet, at vi i høj grad beskæftiger os med skoler og institutioner - brancher, som vi har specialiseret os i siden andelskassens fødsel for snart 40 år siden, og som vi derfor har et indgående kendskab til.

Finanstilsynet hæfter sig også ved Merkurs fokus på økologiske landbrug, og her kan vi tilføje, at økologisk landbrug de senere år gennemgående har klaret sig bedre end det konventionelle. Priserne er højere, og økologisk landbrug er ikke afhængig af politisk følsomme eksportmarkeder.

Uden at det har noget med Finanstilsynets inspektion at gøre, oplever vi, interessant nok, at netop nogle af Merkurs vigtigste fokusområder: Økologisk landbrug, skoler og vedvarende energi synes at være blandt de brancher, der indtil videre er mindst påvirkede af den aktuelle Corona situation.

Finanstilsynets risikovurdering betyder, at der stilles øgede krav til vores indtjening og kapitaloverdækning, hvilket vi er enige i og arbejder på at styrke. Merkurs målsætning om en kapitaloverdækning på 5 procentpoint vurderes ikke som tilstrækkeligt underbygget. Vi vil derfor indgå i en dialog med tilsynet herom. Vi understreger, at Merkur aktuelt opfylder alle kapitalkrav med en margin på ca. 85 mio. kr.

Finanstilsynet bemærker positivt, at andelskassens kapitaloverdækning er styrket, hvilket primært skyldes den tilgang af yderligere andelskapital på ca. 44 mio. kr., som Merkur havde i 2019, og som er tæt på rekord.

Finanstilsynet hæfter sig ved at Merkur siden 2017 har gennemført omfattende organisationsændringer for at styrke andelskassen, men peger på at arbejdet med compliance ikke har været tilstrækkeligt. Det medfører et påbud om at etablere en langsigtet løsning med de nødvendige ressourcer. Stillingen som complianceansvarlig har ikke været permanent besat siden 1. november 2019, men der har siden ultimo november været tilknyttet en ekstern compliancekonsulent, der har gennemført en lang række complianceopgaver frem til nu. Fra 1. maj har Merkur igen en permanent complianceansvarlig ansat. Complianceområdet er derfor allerede løftet betydeligt.

Finanstilsynet anerkender, at Merkur har styrket kreditområdet og forbedret den kreditmæssige styring siden sidste ordinære besøg, men der er stadig arbejde, der skal gøres, hvilket vi er enige i. Finanstilsynet giver derfor et påbud om at sikre en betryggende ledelse, styring og beslutningsgrundlag på kreditområdet. Merkur er godt i gang med en struktureret indsats på kreditområdet, som vi skal fortsætte i dagligdagen fremover.

Finanstilsynet gennemgik i forbindelse med inspektionen omkring 30% af Merkurs udlån. Det gav øgede nedskrivninger på 9,5 mio. kr. og et individuelt solvensbehov der pr. 30.09.2019 blev øget fra 11,2 pct. til 11,8 pct. Justeringen skyldes primært en justering af tillægget for store kunder med finansielle problemer. Nedskrivningerne indgår allerede i Merkurs årsresultat for 2019, herunder værdien af en yderligere sikkerhed på ca. 5 mio. kr., som andelskassen har modtaget efter inspektionen. Nedskrivninger får derfor fremadrettet ikke yderligere driftsmæssig betydning.

Du kan læse Finanstilsynets redegørelse herunder.